ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

October 27, 2016

🔊🔊🔊 News Update......

*💥💥Good Breaking News :- Gujarat Sarkar avta 3 mahina ma sixan khata manavi 17849 ni bharti karse*

*🔴ગુજરાત સરકાર આવતા 3 માહિનામાં શિક્ષણ વિભાગમાં નવી ૧૭૮૪૯ ની ભરતી કરશે.*

*🔹૭૦૦૦ પ્રાથમિક શિક્ષકો*
*🔹૧૦૦૦ ની મુખ્યશિક્ષકો*
*🔹પોલિટેકનિક માં ૧૦૭૬*

*▪બધીજ ભરતી પ્રક્રિયા ૩ માહિનામાં પૂર્ણ કરવાનો સી.એમ રૂપાણી નો આદેશ.*

*જુઓ આ ન્યૂજ રિપોર્ટ*

*👉7000 विद्यासहायक भरती & 1000 मुख्य शिक्षकनी भरती कराशे*
*👉आगामी 3 महिनामा भरती प्रक्रिया पूर्ण करवामा आवशे*

 News Repot.by kishor parmar ......