ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 8, 2016


Call Letters / Form !    (GPSC Exam Calendar : Click Here)


  • GSSSB Revenue Talati Computer Proficiency Test Click Here Test:14th to 18th June 2016

  • GEMI Assistant Environment Engineer  Click Here Exam :  

  • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 12-06-2016 

  • GSSSB Accountant / Auditor / Sub-Treasury Officer / Office Supdt. Exam Click Here Exam : 12-06-2016 

  • DGVCL Vidyut Sahayak (Junior Engineer-Electrical) : Click Here Exam : 12-06-2016

  • GPSC Assistant Director Class II Directorate of Government Printing and Stationery (Advt. No. 50/201516) : Click Here Exam : 11-06-2016

  • GPSC Assistant Director Class II Directorate of Government Printing and Stationery (Advt. No. 46/201516) Click Here Exam : 12-06-2016

  • GPSC Associate Professor, Chemistry in Government Engineering College, GES (Collegiate Branch) : Click Here Exam : 12-06-2016