ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

May 27, 2016

AFTER HSC (12th) SCIENCE
 • Degree Engineering : 27.5.2016 to 10.6.2016 ( PIN Distribute at Dena bank) visit- gujacpc.nic.in
 • Agriculture Engineering:  9.6.2016 to 30.6.2016 ( Challan pay at HDFC Bank) visit- gsauca.in
 • Medical: Schedule not declare, visit - http://www.medadmbjmc.in/
 • Bsc :  Every Collages & Universities form date n process different, so  visit each collage or website.
AFTER HSC (12th) GENERAL

  • BA, Bcom, BBA, BCA :  Every Collages & Universities form date n process different, so visit each collage or website.
  • PTC(DLed): Schedule not declare visit- http://www.ptcgujarat.org/
  AFTER SSC (10th)
  • HSC (Arts, Commerce, Science) :  Every School Admission process different, so  visit each High-school.
  • Diploma Engineering :  07.6.2016 TO 17.6.2016 VISIT- http://gujdiploma.nic.in/
  • Agriculture Diploma :  13.6.2016 to 05.7.2016  ( Challan pay at HDFC Bank) visit- gsauca.in New
  • I.T.I. Admission NCVT/GCVT : 26.5.2016 to  visit- https://itiadmission.gujarat.gov.in/