ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

August 22, 2015

G.K UPDATES DATE:-22/8/2015.

22 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ.
22 अगस्त को जन्मे व्यक्ति.
सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न.
कंप्यूटर क्विज.
QUESTIONS ANSWERS ABOUT INDIAN RAILWAY.
Imp For TET/HTAT:- IMPORTANT YEAR.
Trophies and Cups related to Sports.

EDUCATIONAL NEWS/ ADMISSION/ JOBS UPDATES :-DATE - 22/8/2015.