ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

July 13, 2015

Download Call letter for PSI / ASI Interview (will be available from 14/07/2015) .

PSI cut off
OBC- 258 / 259
GENERAL-266
S.T -230 to235
SC -254 to 258
Psi mate male + female thai ne 1513 ne bolaya che .