ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 17, 2015

LOWER PRIMARY BHARTI :- DISTRICT WISE & TALUKA WISE VACANCIES.

Lower Primary Bharti-2015.
👉Total -232 Seat.
1⃣Ahmdabad-23.
2⃣Vadodara - 19.
3⃣Dahod-17.
4⃣S.k -17.
5⃣Patan- 02.
6⃣Jamnagar-10.
7⃣Amreli-09.
8⃣Kutch-41.
9⃣B.k-94.
👉 Now form apply start Tet 1(all in 1 exam)☔GUJARAT UNIVERSITY B.ED SEM-II RESULT DECLARED.

BREAKING :-KUTCH MA "CCC" VINA VIDHYASAHAYAKO NO FULL PAY MA SAMAVESH N KARYO.