ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

October 5, 2018

News for = ) GMC Answer key Declare...

GMC Clerk, Sanitary Inspector & Other Posts Official Answer Key Declared 2018

Gandhinagar Municipal Corporation (GMC) has published Official Provisional Answer key for the post of Clerk, Sanitary Inspector & Other Posts 2018, Check below for more details.

Provisional Answer Key:

Clerk: Click Here


Sanitary Sub Inspector: Click Here

Junior Town Planner: Click Here

Sanitary Inspector: Click Here

Surveyor Draftsman: Click Here

Electronic Data Processing Manager: Click Here

Sanitation Superintendent:Click Here
Planning Assistant: Click Here

Tax Inspector: Click Here

System Analyst: Click Here

Zonal Officer: Click Here

Sub Auditor/ Sub Accountant: Click Here

Health Officer: Click Here

Veterinary Officer: Click Here

Administrative Officer: Click Here


Question Paper: Click Here

For more details: Click Here

October 1, 2018

2 OCTOBER IS GANDHI JAYANTI

2 OCTOBER IS GANDHI JAYANTI AND INDIA CELEBRATING 150TH BIRTH CELEBRATION OF MAHATMA GANDHI IN INDIA.


HERE WE UPLOAD A FILE WHICH CAN HELFUL FOR ALL OF US..


 CLICK HERE TO DOWNLOAD FILE OF "MAHATMA GANDHI JANMA JAYANTI 150"