ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

September 17, 2018

Talati mantri

👍 તલાટી અને જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી 2018 ની ઓફિશિયલ જાહેરાત જિલ્લાવાઈઝ મુકાઈ ગઈ છે.

જાણો ક્યાં જિલ્લામાં તલાટી અને કલાર્કની કેટલી જગ્યાઓ છે...

ફોર્મ ભરવાની તા. : 18-09-2018


જે જીલ્લા ના લીસ્ટ મુકવાના બાકી છે તે આજે મુકવામા આવશે.

🙏 આ મેસેજ વધુમાં વધુ મિત્રોને શેર કરો...
* 7600397839 નમ્બર whats app મા* એડ કરો તલાટી અને કલર્ક દરેક ફાસ્ટ અપડેટ મળશે

 last date : 08-10-2018

(Starts from 18-09-2018)

  Apply now ....@September 11, 2018

Aadhar dise

💥 આધાર ડાયસ ડેટા એન્ટ્રી🏃‍♂

✍ *SSA આધાર ડાયસ ની ડેટા એન્ટ્રી કરવા માટે નવુ સર્વર મૂકવામા આવેલ છે.*

👉 જેના પર ખૂબ જ સ્પીડમા ડેટા એન્ટ્રી કરી શકાય છે.

તમારી શાળાની એન્ટ્રી કરવા માટે⤵


http://13.232.55.194/ssachildtracking/CTELogin.aspx