ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

August 14, 2018

ભરતી ભરતી ભરતી

💥🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪
            🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮
*💥ગુજરાત પોલીસ ભરતી 2018/19 જાહેર.*
📝 બિન હથિયારી, હથિયારી, જેલ સિપાઈની જગ્યાઓ જાહેર
📝 ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર
📝 કુલ : 6189 જગ્યા
📝 વધારે માહિતી માટે નીચેની લિંક ખોલો.

👉  click hare to view press note...