ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

May 29, 2017

BREAKING NEWS:- GSEB DECALRED STD 10 S.S.C. EXAM RESULT 2017. CHECK YOUR RESULT HERE.
GSEB SSC class 10 examinations started from March 15 and concluded on March 25 this year.

The board is expected to release the results of 11 Lakh candidates on May 29.

The students can take the printout of the results after downloading it.

Apart from the Gujarat Board's official results website, alternate websites like www.kjparmar.in will also host the Gujarat Board Class 10 or SSC results 2017.

Click Here to check Result            

May 11, 2017


👌👌 H tata Result declared Now


http://result.sebgujarat.com/result_htat.aspx