ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

January 6, 2017

News Update


🔛◽🔛 સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ધ્વારા સરકારી કચેરીઓ માટે પટ્ટાવાળાની ૮૩૦૦ ખાલી જગ્યા માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.*

*🔹જગ્યા -૮૩૦૦*
*🔹ધોરણ ૧૦ પાસ*
*🔹છેલ્લી તારીખ -૩૦-૦૧-૨૦૧૭*
*🔹પગાર -૧૮૦૦૦+ભથ્થા*
*🔹વય મર્યાદા ૧૮ થી ૨૫ વર્ષ અને નિયમ મુજબ ઉપલી વય મર્યાદા માં છૂટછાટ*
*🔹ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે*
🔴Rk computer Lodhva 7600397839🔴

 Clike hare to Apply Now.....@