ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

January 3, 2017

News Update

BREAKING NEWS :- VIDYASAHAYK BHARTI COMING SOON

Vidhyasahayk Bharti mate Darek  jilla na Roster register pramanit karva mate Niyamak saheb tarafthi official Letter karvama aavel chhe.
Vidhyasahayak bharti khub j tunka samayma aavnari che.
Vidhyasahayak bharti na Latest update mate Tet Htat Guru Blog ni mulakat leta raho...