ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

January 28, 2017

News Update

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.

BREAKING NEWS:- VIDHYASAHAYAK BHARTI :-2017 ONLINE APPLICATION STARTS NOW.
YOU CAN APPLY FOR VIDHYASAHAYAK BHARTI FROM BELOW LINK. Click Here To Apply Online 


January 22, 2017

Morning News

📢  🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
           🇸 🇦 🇭🇦🇾🇦🇰
              🇧 🇭  🇦 🇷 🇹 🇮📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:-विद्या सहायक भरती (6 थी 8)  कुल  6000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

*25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*

*જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ/ નગર શિક્ષણ સમિતિની પ્રાથમિક શાળાઓમાં *મુખ્ય શિક્ષક* *(1000)અને *વિદ્યાસહાયક-ધોરણ-6 થી 8 ની  6000 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેરાત*

*🔮ગુજરાતી માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-2545,*
*👉🏿ભાષા-1404,*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-1474*

*🔮અન્ય માધ્યમ*
*👉🏿ગણિત-વિજ્ઞાન-398*
*👉🏿ભાષા-84*
*👉🏿સામાજિક વિજ્ઞાન-95*

*અગત્યની જાહેરાત  વર્ષ : 2016/17*


📢 🇭 🇹 🇦 🇹 📢

💥💥 *ब्रेकिंग न्युज:- HTAT सीधी भरती कुल 1000 जग्याओ माटे ओफिसीयल नोटीफिकेशन डीक्लेर.*

🔹 *25/01/2017 थी 03/02/2017 सुधी ओनलाइन फोर्म भरी शकाशे.*🇲 🇺 🇸 🇹  🇸 🇭 🇦  🇷 🇪


January 17, 2017

News

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

RS. 1000 NI NAVI NOTE AAVSHE:- WEEKLY UPAD NI LIMIT 36000-40000 KARSHE:- NEWS REPORT.

we daily uploads various Circular About primary education department in.

Rklodhva.com


January 7, 2017

List


Tet 2 News ..

🇻 🇮 🇩 🇭 🇾🇦
🇸 🇦 🇭 🇦 🇾 🇦 🇰
  🇧 🇭 🇦 🇷 🇹 🇮

💥💥 *ब्रेकिंग न्यूज :- विद्यासहायक भरती 2017:- जिल्लावाइज अने विषय वाइज जग्याओ.*
*कुल अंदाजित जग्याओ-4908*


    💥 🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 💥


Page 2 time tebal


POLICE CON. Time tebal ....@


January 6, 2017

News Update

💥💥 *BREAKING NEWS:-
पोलिस कॉन्स्टेबल शारीरिक कसोटी ना कॉल लैटर स्टार्ट. डाउनलोड करवा

    Click hare to Dowanload Now....@ 


News Update


🔛◽🔛 સ્ટાફ સિલેકશન કમિશન ધ્વારા સરકારી કચેરીઓ માટે પટ્ટાવાળાની ૮૩૦૦ ખાલી જગ્યા માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે.*

*🔹જગ્યા -૮૩૦૦*
*🔹ધોરણ ૧૦ પાસ*
*🔹છેલ્લી તારીખ -૩૦-૦૧-૨૦૧૭*
*🔹પગાર -૧૮૦૦૦+ભથ્થા*
*🔹વય મર્યાદા ૧૮ થી ૨૫ વર્ષ અને નિયમ મુજબ ઉપલી વય મર્યાદા માં છૂટછાટ*
*🔹ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે*
🔴Rk computer Lodhva 7600397839🔴

 Clike hare to Apply Now.....@ 


January 3, 2017

News Repot...@


News Update

BREAKING NEWS :- VIDYASAHAYK BHARTI COMING SOON

Vidhyasahayk Bharti mate Darek  jilla na Roster register pramanit karva mate Niyamak saheb tarafthi official Letter karvama aavel chhe.
Vidhyasahayak bharti khub j tunka samayma aavnari che.
Vidhyasahayak bharti na Latest update mate Tet Htat Guru Blog ni mulakat leta raho...