ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

December 10, 2016

News

10-12-2016 ત્રીજોતબક્કો (બિન સરકારી અનુદાનિત શાળા)

અગત્યની સુચના:- નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ. નં. ૨૦૩૩૨/૨૦૧૬ અંગે તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૬ ના ઓરલ આદેશ મુજબ અમદાવાદ શહેરની ખાલી જગ્યાનો વિકલ્પ આપનાર ઉમેદવારોની જિલ્લા ફાળવણી સદર એસ.સી.એ. નં. ૨૦૩૩૨/૨૦૧૬ ના આખરી ચુકાદાને આધિન રહેશે. સદરહુ કેસમાં વિકલ્પ આપનાર ઉમેદવારો પક્ષકાર તરીકે જોડાઇ શકશે.બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમા શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી પ્રક્રિયા અંતર્ગત ઉમેદવારોએ જિલ્લા પસંદગી અંગે ઓનલાઇન વિકલ્પ તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧૧.૫૯ કલાક સુધીમાં અચુક આપવા વિનંતી.નિયત સમયમર્યાદામાં જિલ્લા પસંદગીનો ઓનલાઇન વિકલ્પ ન આપનાર ઉમેદવારનો જિલ્લા ફાળવણીમાં કોઇ હક્ક દાવો રહેશે નહીં. જેની નોંધ ઉમેદવારોએ લેવી
.ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગી
.માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગી
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - અંગ્રેજી માધ્મ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ

More update / rklodhva.com

Visit now... Www.gserb.org