ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

December 5, 2016

Job india.....

apply Online 

GPSSB Recruitment for Talati cum Mantri, Jr. Clerk, FHW, MPHW & Gram Sevak
Details | Apply Online last : 07-12-2016 

Karnataka Bank Recruitment for Clerk Posts
Details | Apply Online last : 21-12-2016 

GPSSB Recruitment for 87 Deputy Chitnis Posts 2016 
Details | Apply Online last : 14-12-2016 

GPSC Recruitment for Various Posts (Advt. No. 101/2016-17 to 105/2016-17)
Details | Apply Online last : 16-12-2016 

High Court of Gujarat Recruitment for 112 Civil Judges
Details | Apply Online last : 31-12-2016 (Starts from 01-12-2016)

IDBI Bank PO (PGDBF) Recruitment Details | Apply Online last : 09-12-2016 

Bank of Baroda (Baroda Zone) Recruitment of 290 Peon & Sweeper cum Peon Posts Details | Apply Online last : 16-12-2016 

Bank of Baroda (Ahmedabad Zone) Recruitment of 217 Peon & Sweeper cum Peon Posts Details | Apply Online last : 13-12-2016

Directorate of Forensic Science Recruitment for Senior Expert Class - 3 
Details | Apply Online last : 06-12-2016

UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2017 
Details | Apply Online last : 02-12-2016

IBPS Specialist Officer (CRP SPL-VI) Recruitment 
Details | Apply Online last : 02-12-2016

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. Office Assistant - Peon (Trainee) 
Details | Apply Online last : 12-12-2016

State Bank Of India Officers in Specialised Positions for Wealth Management
Details | Apply Online last : 12-12-2016

Air Force Common Admission Test (AFCAT) - 1/2017 Notification out
Details | Apply Online last : 29-12-2016

CBSE JEE (Main) - 2017 Admission Details | Apply Online last : 02-01-2017