ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

December 6, 2016

  *  Apply Online Last Date 07/12/2016  *

 * જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) for Gir Somnath (Veraval) District
તલાટી કમ મંત્રી(ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) for Gir Somnath (Veraval) District
*ગ્રામ સેવક for Gir Somnath (Veraval) District
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર for Gir Somnath (Veraval) District
મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર for Gir Somnath (Veraval) District


Avelibal Now.....Rk Computer Lodhva...7600397839