ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

December 31, 2016

31 st News....

📢 *नए साल का तोहफा: अब ATM से निकाल सकेंगे 4500 रुपए*
*कल से एटीएम से एक दिन में निकाल पाएंगे 4500 रुपए.*

GOOD NEWS:- 1 JANUARY THI ATM MA THI 4500 RUPIYA UPADI SHAKASHE.

GOOD NEWS:- 1 JANUARY THI ATM MA THI 4500 RUPIYA UPADI SHAKASHE.

NEW DELHI: The RBI has decided to increase the cash withdrawal limit from ATMs to Rs 4,500 per day from the present Rs 2,500 with effect from January 1.
However, there is no change in the weekly withdrawal limits, which stays at Rs 24,000.

the weekly limit per bank account remains unchanged at Rs 24,000 as the government tries to replace the outlawed currency with new bills.


 click hare to read this news....@ 


December 29, 2016

News 29/12/2016

BREAKING NEWS --LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARED

BREAKING NEWS :--LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARED

LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARED

GROUND INCHARGE ADHIKARI LIST  GROUND INXHARGEASSISTANT ADHIKARI

⭐⭐LOKRAKSHAK BHARTI MATE GROUND TEST MATENU GROUND LIST DECLARE GROUND INCHARGE ADHIKARI LIST GROUND INCHARGE ASSISTANT ADHIKARI

Full details

Read page 1
Read page 2
Read page 3


December 28, 2016

Rk News

💥💥💥BREAKING NEWS
TOMORROW NEWS PEPAR IN ADVERTISEMENT TO VIDHASAHAYAK 2017
GIVE TO NOTE BY SANDESH AND GUJARAT SAMACHAR NEWS PEPAR

💣 SCI & MATH 3300
💣SO.SCI IN.    1480
💣 LANGUAGE  1200+
GATE TO REDDY YOUR DOCUMENT 

OFFICIAL NOTIFACATION 


Rklodhva join whatsaap now sms 7600397839


December 26, 2016


   RK Computer News ...Apply Job Now Tet 1 Pass ....Mate.
Apply Online Now Click hare............


CTD/201617/1    વિધાયસહાયક ગણિત/વિજ્ઞાન - 201617
CTD/201617/2    વિધાસહાયક અંગ્રેજી - 201617
December 19, 2016

 ***  Apply Online For tet 1 2 h tat Any pass candidate...

December 13, 2016

News update....

🔊 B.COM SEM 5 Resalt Declare Now..

Saurastra uni. B.com sem 5 resalt
Jova mate......


 Click hare To View Resalt.... 


December 10, 2016

News

10-12-2016 ત્રીજોતબક્કો (બિન સરકારી અનુદાનિત શાળા)

અગત્યની સુચના:- નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ. નં. ૨૦૩૩૨/૨૦૧૬ અંગે તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૬ ના ઓરલ આદેશ મુજબ અમદાવાદ શહેરની ખાલી જગ્યાનો વિકલ્પ આપનાર ઉમેદવારોની જિલ્લા ફાળવણી સદર એસ.સી.એ. નં. ૨૦૩૩૨/૨૦૧૬ ના આખરી ચુકાદાને આધિન રહેશે. સદરહુ કેસમાં વિકલ્પ આપનાર ઉમેદવારો પક્ષકાર તરીકે જોડાઇ શકશે.બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમા શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી પ્રક્રિયા અંતર્ગત ઉમેદવારોએ જિલ્લા પસંદગી અંગે ઓનલાઇન વિકલ્પ તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧૧.૫૯ કલાક સુધીમાં અચુક આપવા વિનંતી.નિયત સમયમર્યાદામાં જિલ્લા પસંદગીનો ઓનલાઇન વિકલ્પ ન આપનાર ઉમેદવારનો જિલ્લા ફાળવણીમાં કોઇ હક્ક દાવો રહેશે નહીં. જેની નોંધ ઉમેદવારોએ લેવી
.ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગી
.માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગી
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ
.ઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - ગુજરાતી માધ્યમ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - અંગ્રેજી માધ્મ
.માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ

More update / rklodhva.com

Visit now... Www.gserb.org


News

10-12-2016 ત્રીજોતબક્કો (બિન સરકારી અનુદાનિત શાળા)

અગત્યની સુચના:- નામદાર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ થયેલ એસ.સી.એ. નં. ૨૦૩૩૨/૨૦૧૬ અંગે તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૬ ના ઓરલ આદેશ મુજબ અમદાવાદ શહેરની ખાલી જગ્યાનો વિકલ્પ આપનાર ઉમેદવારોની જિલ્લા ફાળવણી સદર એસ.સી.એ. નં. ૨૦૩૩૨/૨૦૧૬ ના આખરી ચુકાદાને આધિન રહેશે. સદરહુ કેસમાં વિકલ્પ આપનાર ઉમેદવારો પક્ષકાર તરીકે જોડાઇ શકશે.બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમા શિક્ષણ સહાયકોની ભરતી પ્રક્રિયા અંતર્ગત ઉમેદવારોએ જિલ્લા પસંદગી અંગે ઓનલાઇન વિકલ્પ તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧૧.૫૯ કલાક સુધીમાં અચુક આપવા વિનંતી.નિયત સમયમર્યાદામાં જિલ્લા પસંદગીનો ઓનલાઇન વિકલ્પ ન આપનાર ઉમેદવારનો જિલ્લા ફાળવણીમાં કોઇ હક્ક દાવો રહેશે નહીં. જેની નોંધ ઉમેદવારોએ લેવી.ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગીમાધ્યમિક શિક્ષણ સહાયક માટે જિલ્લા પસંદગીઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - ગુજરાતી માધ્યમઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - ગુજરાતી માધ્યમઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમઉચ્ચતર માધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમમાધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - ગુજરાતી માધ્યમમાધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - ગુજરાતી માધ્યમમાધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - પસંદગી યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમમાધ્યમિક - શિક્ષણ સહાયક - જીલ્લાવાર વિષયવાર ફાળવેલ જગ્યાની યાદી - અંગ્રેજી માધ્યમ


More update / rklodhva.com


December 7, 2016

News Of the day

    ↪ ભલામણ પત્ર આપવા બાબત
↪ D.O.MATHI BHALAMAN PATRA
  POTANA MAIL ID PAR AAPI DEVAMA AAVYA CHE CHAKE IT NOW

JE LOKO NE NA AAVYA HOY TE POTANA DIST MA
D.O.OFFICE NO CONTECT KARE....

  Sare now.rklodhva.com


December 6, 2016

  *  Apply Online Last Date 07/12/2016  *

 * જુનીયર કલાર્ક (વહીવટ/હિસાબ) for Gir Somnath (Veraval) District
તલાટી કમ મંત્રી(ગ્રામ પંચાયત મંત્રી) for Gir Somnath (Veraval) District
*ગ્રામ સેવક for Gir Somnath (Veraval) District
ફીમેલ હેલ્થ વર્કર for Gir Somnath (Veraval) District
મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વર્કર for Gir Somnath (Veraval) District


Avelibal Now.....Rk Computer Lodhva...7600397839

December 5, 2016

Job india.....

apply Online 

GPSSB Recruitment for Talati cum Mantri, Jr. Clerk, FHW, MPHW & Gram Sevak
Details | Apply Online last : 07-12-2016 

Karnataka Bank Recruitment for Clerk Posts
Details | Apply Online last : 21-12-2016 

GPSSB Recruitment for 87 Deputy Chitnis Posts 2016 
Details | Apply Online last : 14-12-2016 

GPSC Recruitment for Various Posts (Advt. No. 101/2016-17 to 105/2016-17)
Details | Apply Online last : 16-12-2016 

High Court of Gujarat Recruitment for 112 Civil Judges
Details | Apply Online last : 31-12-2016 (Starts from 01-12-2016)

IDBI Bank PO (PGDBF) Recruitment Details | Apply Online last : 09-12-2016 

Bank of Baroda (Baroda Zone) Recruitment of 290 Peon & Sweeper cum Peon Posts Details | Apply Online last : 16-12-2016 

Bank of Baroda (Ahmedabad Zone) Recruitment of 217 Peon & Sweeper cum Peon Posts Details | Apply Online last : 13-12-2016

Directorate of Forensic Science Recruitment for Senior Expert Class - 3 
Details | Apply Online last : 06-12-2016

UPSC Combined Defence Services Examination (I) 2017 
Details | Apply Online last : 02-12-2016

IBPS Specialist Officer (CRP SPL-VI) Recruitment 
Details | Apply Online last : 02-12-2016

Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. Office Assistant - Peon (Trainee) 
Details | Apply Online last : 12-12-2016

State Bank Of India Officers in Specialised Positions for Wealth Management
Details | Apply Online last : 12-12-2016

Air Force Common Admission Test (AFCAT) - 1/2017 Notification out
Details | Apply Online last : 29-12-2016

CBSE JEE (Main) - 2017 Admission Details | Apply Online last : 02-01-2017


December 2, 2016

News Update.....today

🔴Book Avelibal Now
Rk computer lodhava
Contect 7600397839🔴