ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 24, 2016

News

🔥🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪🔥
🔥🔥 *पोलीस कोन्सटेबल भरती प्रोविसनल रिजल्ट डीक्लेर*

📢 *संपूर्ण  रिजल्ट 4:00 वाग्ये मूकवामां आवशे*

*💥લોકરક્ષક માટેની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ.*

📢 *फाइनल रिजल्ट 20/12/2016 ना रोज जाहेर

     📢🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 📢

Result : Gujarat Police- Constable / Lokrakshak Exam 2016
<<<લેખિત પરીક્ષામાં ૪૦ અથવા ૪૦ થી વધારે ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારોની સંખ્યા ૧,૩૪,૯૪૭. સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર ઉમેદવારના ૯૦ ગુણ છે. (પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ મુજબ ફકત જાણ સારૂ).
<<<,લેખિત પરીક્ષામાં ૪૦ અથવા તેનાથી વધારે ગુણ મેળવેલ હોય તે તમામ ઉમેદવારોને ફીઝીકલ ટેસ્ટ (PET/PST) માટે બોલાવવામાં આવશે. આ પ્રક્રિયા આશરે તા.૦૫/0૧/૨૦૧૭ થી શરૂ કરવાનું આયોજન...


 View Resalt....@