ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 24, 2016

News

🔥🇵 🇴 🇱 🇮 🇨 🇪🔥
🔥🔥 *पोलीस कोन्सटेबल भरती प्रोविसनल रिजल्ट

*💥લોકરક્ષક માટેની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવેલ.*

📢 *फाइनल रिजल्ट 20/12/2016 ना रोज जाहेर करवामां आवशे*

     📢🇸 🇭 🇦 🇷 🇪 📢

Click Hare To View Resalt......@