ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 10, 2016

News Update....@

Bank ma not badlva mate
1 from lay javu
2 aadharkard & Votar kard
Lay ne javu to tamne 4000 sudhini maeyadama badli aapse.