ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 15, 2016

News today

💥💥 *BIG BREAKING NEWS :- NAYAB MAMLATDAR OFFICIAL ANSWER KEYS* 💥💥

*📌GPSC દ્વારા તા. 13 નવેમ્બર, 2016ના રોજ લેવાયેલ *નાયબ મામલતદાર અને ડે. સેક્શન ઓફિસર લેખિત પરીક્ષાની ઓફિશીયલ આન્સર-કી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી.*

*👉🏻 આન્સર-કી ડાઉનલોડ કરવા ક્લિક કરો:*

 click hare to open