ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

November 16, 2016

🔜 ભરતી ભરતી ભરતી

*गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी बोर्ड द्वारा विविध 1265 जग्याओ माटे जाहेरात बहार पडेल छे*

🔴 *कम्पाउन्डर- 155 जग्याओ*
🔵 *लेबोरेटरी टेकनीशीयन- 551 जग्या*
⚪ *स्टाफ नर्स- 221 जग्या*
🌐 *विस्तरण अधिकारी- 117 जग्या*
🔴 *विभागीय हिसाबनीश- 34 जग्या*
⚫ *आंकडा अधिकारी- 124 जग्या*
🔘 *समाज कल्याण निरीक्षक- 31 जग्या*

✅ *Online अरजी करवानी तारीख:- 16-11-2016 थी 30-11-2016*

http://rklodhva.blogspot.in/

   ✔  *MUST SHARE* ✔

🔉🔊 Apply online
Rk Computer lodhva
7600397839 more info
Vist -  rklodhva.com