ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 8, 2016

KHATAKIY PARIXA MA THI NEGATIVE MARKING SYSTEM DUR KARVA BABAT LATEST PARIPATRA.

KHATAKIY PARIXA MA THI MINUS SYSTEM DUR KARVA BABAT LATEST PARIPATRA.


GRANTED COLLEGES NE VAHIVATI KARMCHARI BHARTI MATE N.O.C AAPVAMA UCHH SIXAN VIBHAG NO THENGO

GRANTED COLLEGES NE VAHIVATI KARMCHARI BHARTI MATE N.O.C AAPVAMA UCHH SIXAN VIBHAG NO THENGO