ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 8, 2016


Apply Online ! (GPSC Advt. Schedule : Click Here)


 • GETCO Ltd. Recruitment for Trainee Junior Programmer
  Details : Click Here | Apply Online :
   Click Here last : 29-06-2016 

 • GPSC Class 1 & 2 Mains Examination
  Details : Click Here | Apply Online :
   Click Here last : 10-06-2016 

 • CHEGUJ Recruitment for 574 Assistant Lecturer
  Details : Click Here | Apply Online :
   Click Here last : 18-06-2016 

 • CTE Govt. Engineering College, Bhuj Assistant Professor Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 10-06-2016 

 • SBI Recruitment for 11 Officers in Specialized Positions 2016
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 14-06-2016 

 • Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. Recruitment for Engineer Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 15-06-2016 

 • GSRTC Recruitment for Various Posts :
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 24-06-2016  (Extended)

 • GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 20-06-2016  (Extended)

 • GSSSB Surveyor , Jr. Tech. Asst., Instructor Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 20-06-2016  (Extended)

 • DGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 14-06-2016  (Extended)

 • GSERB Shikshan Sahayak & Old Teacher 
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 06-06-2016 

 • Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment for Various Posts 
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 25-06-2016 

 • GIDC Recruitment for Various Posts 2016 
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 23-06-2016