ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 14, 2016

*** > Diploma Admisson Open Click Hare To Apply
***  > Agricultural Universities of Gujarat & Kamdhenu University Common Admission Open Click Hare To Apply  Now

June 8, 2016


Call Letters / Form !    (GPSC Exam Calendar : Click Here)


 • GSSSB Revenue Talati Computer Proficiency Test Click Here Test:14th to 18th June 2016

 • GEMI Assistant Environment Engineer  Click Here Exam :  

 • GEMI Clerk cum Typist : Click Here Exam : 12-06-2016 

 • GSSSB Accountant / Auditor / Sub-Treasury Officer / Office Supdt. Exam Click Here Exam : 12-06-2016 

 • DGVCL Vidyut Sahayak (Junior Engineer-Electrical) : Click Here Exam : 12-06-2016

 • GPSC Assistant Director Class II Directorate of Government Printing and Stationery (Advt. No. 50/201516) : Click Here Exam : 11-06-2016

 • GPSC Assistant Director Class II Directorate of Government Printing and Stationery (Advt. No. 46/201516) Click Here Exam : 12-06-2016

 • GPSC Associate Professor, Chemistry in Government Engineering College, GES (Collegiate Branch) : Click Here Exam : 12-06-2016

Apply Online ! (GPSC Advt. Schedule : Click Here)


 • GETCO Ltd. Recruitment for Trainee Junior Programmer
  Details : Click Here | Apply Online :
   Click Here last : 29-06-2016 

 • GPSC Class 1 & 2 Mains Examination
  Details : Click Here | Apply Online :
   Click Here last : 10-06-2016 

 • CHEGUJ Recruitment for 574 Assistant Lecturer
  Details : Click Here | Apply Online :
   Click Here last : 18-06-2016 

 • CTE Govt. Engineering College, Bhuj Assistant Professor Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 10-06-2016 

 • SBI Recruitment for 11 Officers in Specialized Positions 2016
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 14-06-2016 

 • Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. Recruitment for Engineer Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 15-06-2016 

 • GSRTC Recruitment for Various Posts :
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 24-06-2016  (Extended)

 • GSSSB Bin Sachivalay Clerk & Office Assistant
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 20-06-2016  (Extended)

 • GSSSB Surveyor , Jr. Tech. Asst., Instructor Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 20-06-2016  (Extended)

 • DGVCL Recruitment for Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Posts
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 14-06-2016  (Extended)

 • GSERB Shikshan Sahayak & Old Teacher 
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 06-06-2016 

 • Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment for Various Posts 
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 25-06-2016 

 • GIDC Recruitment for Various Posts 2016 
  Details : Click Here | Apply Online : Click Here last : 23-06-2016 

KHATAKIY PARIXA MA THI NEGATIVE MARKING SYSTEM DUR KARVA BABAT LATEST PARIPATRA.

KHATAKIY PARIXA MA THI MINUS SYSTEM DUR KARVA BABAT LATEST PARIPATRA.


GRANTED COLLEGES NE VAHIVATI KARMCHARI BHARTI MATE N.O.C AAPVAMA UCHH SIXAN VIBHAG NO THENGO

GRANTED COLLEGES NE VAHIVATI KARMCHARI BHARTI MATE N.O.C AAPVAMA UCHH SIXAN VIBHAG NO THENGO
 

Admission Notification for D.EL.ED Pre PTC (Bal Adhyapan Mandir) 2016

Admission Notification for D.EL.ED Pre PTC (Bal Adhyapan Mandir) 2016Instructions : CLICK HERE  
For More Details :  CLICK HERE