ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

September 27, 2015

September 26, 2015


@   NEW  INDIA SOFTWER DOWANLOAD  @
     RKLODVA.BLOGSPOT.IN
                                 CLIK HERE TO DOWANLOAD

September 14, 2015

BREKING NEWS.......

HTAT CALL LETTER DOWANLOAD CLIK HERE..........

September 9, 2015

HSC SCIENCE SEM- 1 EXAM REGISTRAION
Clik Here.......
પ્રાથમિક/માધ્યમિક ચિત્રકામ કક્ષા પરીક્ષા ઓક્ટોબર – ૨૦૧૫ Dowanload PDF

September 8, 2015

BREKING NEWS :- TET 2 RESULT DECLARED.


NOTE:- D.O.B MA BAJU MA APEL CALENDER NA NISHAN PAR CLICK KARI ne Birthdate Enter karvani Raheshe.

Servor Down ne lidhe Error Aave To Thoda Samay pa6i Prayatn Karvo.

Jo Tamari Birthdate 01/06/1990
Hoy To Tame 06/01/1990 Enter kari Search Karo.