ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

August 7, 2015


TET- 2:EXAM MA 25 QUESTION KHOTA HOVA NI RAJY PARIXA BOARD MA RAJUAAT KARAI.
LOWER PRIMARY BHARTI :- KUTCH JILLA NI JAGYAO NU FINAL LIST


BREAKING NEWS :- CCC Registration Starts From 10-8-2015 11:30 a.m.

Next Session Registration will Start on 10-08-2015 on our site ccc.gtu.ac.in
Registration will Start on 10-08-2015 at 11:30 AM.
Registration will open for the Seventh Stage of Exam.
Last Date to Edit Application : 15-08-2015 
Last Date to Submit Hardcopy : 20-08-2015
Instruction
An applicant has to fill correct data so that Exam Centres and Hall Ticket can be alloted correctly.
An applicant has to pay the fees of Rs. 200 for Theory & Practical both (or)
Rs.100 for Theory only (or) 
Rs.100 for Practical only in any SBI branch.
Registration will open for the Seventh Stage of Exam.
Last Date for Registration : 13-08-2015
Last Date to Edit Application : 15-08-2015 
Last Date to Submit Hardcopy : 20-08-2015