ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

August 25, 2015

DIPLOMA TO DIRECT EXTERNAL B.A & B.COM & REGULAR TO EXTERNAL B.A. B.COM SEM-3 & 5 FORM SUBMIT DATE DECLARE.

August 22, 2015

G.K UPDATES DATE:-22/8/2015.

22 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ.
22 अगस्त को जन्मे व्यक्ति.
सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न.
कंप्यूटर क्विज.
QUESTIONS ANSWERS ABOUT INDIAN RAILWAY.
Imp For TET/HTAT:- IMPORTANT YEAR.
Trophies and Cups related to Sports.

EDUCATIONAL NEWS/ ADMISSION/ JOBS UPDATES :-DATE - 22/8/2015.
August 7, 2015


Apply Online !

Call Letters !

 • IRDAI Assistants / Rajbhasha Assistants Exam : Click Here Exam : 20-08-2015 


 • GEMI 
  Deputy Superintendent 
  Click Here Exam : 06-09-2015 
   (Starts from 24-08-2015)

 • SSC Combined Graduate Level (CGL) Western Region : 
  Click Here  Exam: 09-08-2015,16-08-2015 


 • UPSC Civil Services (Prelim) : Click Here Exam : 23-08-2015 


 • GCC (Type / Steno) : Click Here Exam : 27-07-2015 to 31-07-2015 (Starts from 25-07-2015)

 • Police Bharti Board PSI / ASI Interview Call Letters : Click Here Experience : Click Here 

Latest News & Updates !

 • News : TET-II Mistakes in Answer key and Talati Exam related News
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • Surendranagar Talati Exam has not been Cancelled : Press Note
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • News : GPSSB Exam Dates of Talati Exam of 07 Districts (16 & 23 August,2015)
  Click Here Updated on 07-08-2015 (News Updated)

 • Kandla Port Trust Recruitment for BDA Posts 2015 Click Here Posted on 07-08-2015

 • GMERS Recruitment for Tutor & Medical Officer Posts Click Here Posted on 07-08-2015

 • Sardar Patel University (SPU) Recruitment for Adhoc Assistant Professor Posts 2015 Click Here Posted on 07-08-2015

 • Sarva UP Gramin Bank Recruitment for Officer & Office Assistant Posts 2015
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • Baroda Manipal School of Banking Final Result out 2015
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • NIACL Administrative Officers (Scale I) Selected Candidates Second List out 2015
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • Lakshmi Vilas Bank Junior Officers Online Exam Results out 2015
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • ICICI Bank Recruitment for Sales Officer Posts 2015 Click Here Posted on 07-08-2015

 • IRDAI Assistants Online Exam Call Letters out 2015 Click Here Posted on 07-08-2015

 • IDBI Executives Interview Call Letters out 2015 Click Here Posted on 07-08-2015

 • SCNDLR Surveyor Final Selection & Waiting list Declared 2015
  Click Here Posted on 07-08-2015

 • AMCO Bank Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Posted on 06-08-2015

 • Gujarat High Court Selection / Waiting List of Assistant (Junior Clerk), Peon, Secretory, Librarian and Other Posts Click Here Posted on 06-08-2015

 • GTU CCC Examination Next Session Registration will Start on 10-08-2015
  Click Here Posted on 06-08-2015

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key for Junior Clerk, FHW, MPHW Exams Posted on 05-08-2015
  Amreli District : Click Here
  Jamnagar District : Click Here
  Rajkot District : Click Here
  Bhavnagar District : Click Here
  Sabarkantha District : Click Here
  Gandhinagar District Click Here (New!)
  - Porbandar District : Click Here (New!)

 • GPSSB Panchayat Talati Exam Cancelled for 07 Districts
  Click Here Posted on 05-08-2015

 • GPSSB Document Verification Programme for Addi Asst. Engineer, Compounder, Staff Nurse & Mukhya Sevika Posts 2015 Click Here Posted on 05-08-2015

 • Aryapuram Co-Operative Urban Bank Recruitment for Officer & Clerk Posts 2015
  Click Here Posted on 05-08-2015

 • Gujarat State Petronet Limited (GSPL) Recruitment for Senior Officer - Finance and Account Post 2015 Click Here Posted on 05-08-2015

 • GCRI Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Posted on 05-08-2015

 • Jamnagar Municipal Corporation (JMC) Recruitment for Pharmacist Posts 2015
  Click Here Posted on 05-08-2015

 • Industrial Training Institute (ITI) - Harij & Balasinor Recruitment for Part Time Lecturer Posts 2015 Click Here Posted on 05-08-2015

 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (04-08-2015
  Click Here Posted on 04-08-2015

 • Kanakpur - Kansad Municipality Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • MSU Baroda Recruitment for Project Fellow Posts 2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • RNTCP, Mahisagar Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • Mid Day Meal Scheme Gujarat Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • GEMI Deputy Superintendent Exam / Call Letters Notification 2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • GSRTC Selected Driver List for Place Preference Aug-2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • GSRTC Written Exam Notification for Conductor Posts 2015
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • GPSSB Deputy Chitnish (02-06-2015) Exam Result Declared
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Sabarkantha District for Various Exams Click Here Updated on 04-08-2015

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Bhavnagar District for Various Exams Click Here Updated on 04-08-2015

 • GSEB TET - II Official Provisional Answer key (26-07-2015) Declared 
  Click Here Updated on 04-08-2015

 • Surat Municipal Corporation (SMC) Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here posted on 04-08-2015

 • GPSC Updates on 04-08-2015 Click Here posted on 04-08-2015

 • Educational News Updates on 04-08-2015 Click Here posted on 04-08-2015

 • ICDS Mahudha Recruitment for Anganwadi Worker & Helper Posts 2015
  Click Here posted on 04-08-2015

 • BMC EDP Manager & Programmer & System Analyst Selection List,Syllabus,Written Exam Schedule 2015 Click Here Updated on 03-08-2015

 • Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Recruitment for Various Posts 2015 (OJASClick Here Updated on 03-08-2015

 • News : News related reservation in GPSC Exam Click Here Updated on 03-08-2015

 • News : Misconduct in TET - II Exam Click Here Updated on 03-08-2015

 • News : News related to GPRB Constable Exam Click Here Updated on 03-08-2015

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Katchh District for Various Exams Click Here Updated on 03-08-2015 (Updated)

 • ITBPF Recruitment for Assistant Sub Inspector (Steno) / Head Constable (Combatant Ministerial) Posts 2015 Click Here Updated on 02-08-2015

 • Indian Institute of Teacher Education (IITE) Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 02-08-2015

 • GSFDCL Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Updated on 02-08-2015

 • UGVCL Electrical Assistant (Vidyut Sahayak) Result Declared 2015
  Click Here Updated on 02-08-2015

 • GPSC Updates on 01-08-2015 Click Here Updated on 01-08-2015

 • GSRTC Provisional Selection List (Result) of Driver Posts 2015
  Click Here Updated on 01-08-2015

 • GPSC Recruitment for Various Posts (Advt. No. 26/2015-16 to 28/2015-16) 2015 (OJASClick Here Updated on 01-08-2015

 • GPSSB Provisional Marks declared of Surendranagar District for Various Exams
  Click Here Updated on 01-08-2015

 • Department of Women and Child Development, Recruitment for Superintendent Posts 2015 Click Here Posted on 01-08-2015

 • Narmada Education & Scientific Research Society (NEST) Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Posted on 01-08-2015

 • IITRAM Recruitment for Teaching Assistants (Mathematics) Posts 2015
  Click Here Posted on 01-08-2015

 • Director of Boilers, Boiler Operation Engineer & Boiler Attendant Exam Notification 2015 
  Click Here Posted on 01-08-2015

 • Surat Municipal Corporation (SMC) Recruitment for Addi. City Engineer (Civil) Posts 2015 Click Here Updated on 01-08-2015

 • Forest Department Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 01-08-2015

 • ICDS Society, Gandhinagar Recruitment for Consultant Post 2015
  Click Here Updated on 01-08-2015

 • The Junagadh District Sahakari Bank Ltd. Recruitment for Senior Officer Post 2015
  Click Here Updated on 01-08-2015

 • Combined Recruitment Cell, Bharatiya Sansad Recruitment for Parliamentary Interpreter Posts 2015 Click Here Updated on 01-08-2015

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Junagadh District for Various Exams Click Here Updated on 31-07-2015

 • GPSC Class 1 & 2 GAS & GCS (Advt. No. 09/2014-15) Amendment in Syllabus Notification 2015 Click Here Updated on 31-07-2015

 • GSSSB Office Superintendent Exam Date Notification 2015
  Click Here Updated on 31-07-2015

 • Bhavnagar Municipal Corporation (BMC) Corrigendum Notification for Various Posts
  Click Here Updated on 31-07-2015

 • GSNRGF Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Updated on 30-07-2015

 • General Hospital, Mehsana Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 31-07-2015

 • Rajkot Municipal Corporation (RMC) Recruitment for Linemen Posts 2015
  Click Here Updated on 31-07-2015

 • ITBPF Constable (Driver) Written Test Postponed 2015
  Click Here Updated on 31-07-2015

 • 688 Vidhyasahayak Bharti (Std 01 to 05) 5th Round Merit List / Call Letters 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Madhyanchal Gramin Bank Recruitment for Office Assistants (2nd Round) Posts 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • GPSC Updates on 30-07-2015 Click Here Updated on 30-07-2015

 • SBI Specialist Officers Online Exam Results & Interview Schedules out
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • GPSSB Mukhya Sevika Provisional List / Document Verification Programme Declared 2015 Click Here Updated on 30-07-2015

 • ONGC - Tripura Recruitment for Assistant & Jr. Technician & Other Posts 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Vadodara Municipal Corporation Recruitment for 86 Apprentice Posts 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • ICDS Society - Gandhinagar Recruitment for Legal Consultant Post 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • ICDS Matar Recruitment for Anganwadi Worker & Helper Posts 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • GCC Important Notification for (Type / Steno) Examination 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Western Railway Recruitment against Sports Quota 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2015 Notification Out
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Kamdhenu University Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 30-07-2015

 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (29-07-2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Rajkot Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • GPSC Updates on 29-07-2015 Click Here Updated on 29-07-2015

 • News : TET-II and TAT Exam related News
  Click Here Updated on 29-07-2015 (Updated)

 • Kendriya Vidyalaya, Rajkot Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • SPIPA Recruitment for Consultant Posts 2015 Click Here Updated on 29-07-2015

 • Gujarat Law University Recruitment for Various Posts in Various Collages
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • Talim and Rozgaar Department "Rojgar Bharti Mela"- Ahmedabad 2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • SSC Sub Inspector & Assistant Sub Inspector in CISF (Paper-1) Exam Result 2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • Paschim Banga Gramin Bank Recruitment for Officers and Office Assistant Posts 2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • Uttarakhand Gramin Bank Recruitment of Officers Posts 2015
  Click Here Updated on 29-07-2015

 • GPSSB Addl. Asst. Engineer , Compounder & Staff Nurse Provisional Result 2015
  Click Here Updated on 28-07-2015

 • FCI Question Paper and Official Answer key of Western zone (12-07-2015)
  Click Here Updated on 28-07-2015

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Morbi Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 28-07-2015

 • DRDA - Bhavnagar Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 28-07-2015

 • SSC Combined Graduate Level (CGL) 2015 Western Region Admit Card Out
  Click Here Updated on 27-07-2015

 • News : Bharat Ratna APJ Abdul Kalam Passed Away Click Here Updated on 27-07-2015 

 • UPSC Civil Services (Preliminary) Examination 2015 Admit Card Out
  Click Here Updated on 27-07-2015

 • Vidhyasahayak Special Bharti (Std 01 to 05) 3rd Round Final Merit / Call Letters Declared 2015 Click Here Updated on 27-07-2015 

 • GPRB Final Selection List / Waiting List of Police Constable (Male & Female) Posts 2015 Click Here Updated on 27-07-2015 

 • 688 Vidhyasahayak Bharti (Std 01 to 05) 4th Round Merit List / Call Letters 2015
  Click Here Updated on 27-07-2015 

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Banaskantha District for Various Exams Click Here Updated on 27-07-2015 (Official) 

 • GSEB Teachers Eligibility Test (TET-II) Question Papers / Answer key (26-07-2015)
  Click Here Updated on 26-07-2015 


 • IBPS CWE Clerks - V Notification 2015 out Click Here Updated on 26-07-2015 

 • GPSC Recruitment for Various Professor & Principal Posts 2015 (OJAS)
  Click Here Updated on 26-07-2015 


 • GPSC Updates on 25-07-2015 Click Here Updated on 25-07-2015 

 • News : SBI Clerk 2014 Recruitment related News Click Here Updated on 25-07-2015

 • Dena Bank,Anand Recruitment for Business Correspondents Coordinator (BCC) Post
  Click Here Updated on 25-07-2015


 • Hemchandracharya North Gujarat University (HNGU), Patan Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Updated on 25-07-2015

 • AUDA Recruitment for Structural Expert Post 2015 Click Here Updated on 25-07-2015

 • Baba Saheb Amdekar University (BAOU), Ahmadabad Recruitment for Various Posts
  Click Here Updated on 25-07-2015


 • District Health Society (DPMU), Ahmedabad Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 25-07-2015

 • 688 Vidhyasahayak Bharti (Std 01 to 05) Third Round Merit List / Call Letters 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015 


 • UPSC Combined Defence Services (CDS) Examination (II) 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015 


 • General Insurance Corporation Assistant Manager Written Exam 2015 Result Out
  Click Here Updated on 24-07-2015

 • Intelligence Bureau (IB) ACIO Online Exam 2015 Results out
  Click Here Updated on 24-07-2015

 • Canara Bank Provisional List of CWE-IV Probationary Clerks 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015

 • GPSSB Staff Nurse, Compounder and Add. Asst Engineer Result / Final Answer key 2015 Click Here Updated on 24-07-2015 (Document Verification Programme Updated) 

 • News : GPRB Final Selection List of Constable Posts 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015 


 • GPSC Assistant Professor Bio-medical Engineering Prelim. Exam / Call Letter Notification 2015 Click Here Updated on 24-07-2015 

 • SEB GCC (Type / Steno) July 2015 Exam / Call Letter Notification 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015 


 • District Health Mission, Dwarka Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015

 • Anti Corruption Bureau, Gujarat Recruitment for Technical Advisor Post 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015

 • The National Small Industries Corporation Limited (NSIC) Recruitment for Various Posts
  Click Here Updated on 24-07-2015


 • Sardar Patel University Recruitment for Assistant Professor Posts 2015
  Click Here Updated on 24-07-2015

 • GPSC Updates on 23-07-2015 Click Here Updated on 23-07-2015 

 • Lakshmi Vilas Bank Recruitment for Law Officer Posts 2015
  Click Here Updated on 23-07-2015

 • Indian Space Research Organisation (ISRO),Ahmedabad Recruitment for Hindi Typist Post 2015 Click Here Updated on 23-07-2015

 • APGVB 2nd Phase Recruitment of Officers and Office Assistants Posts 2015
  Click Here Updated on 23-07-2015

 • Shamrao Vithal Co-op. Bank Ltd. Recruitment for Retail Banking Sales Officer Posts 2015 Click Here Updated on 23-07-2015

 • Gujarat Green Revolution Company Limited (GGRC) Recruitment for Junior Officers Posts 2015 Click Here Updated on 23-07-2015

 • Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Dadra & Nagar Haveli Recruitment for Various Teachers Posts 2015 Click Here Updated on 23-07-2015

 • CIPET, Ahmedabad Recruitment for Senior Technician / Instructor Posts 2015
  Click Here Updated on 23-07-2015

 • Kendriya Vidyalaya Okha Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 23-07-2015

 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (22-07-2015)
  Click Here Updated on 22-07-2015 


 • Bhavnagar Municipal Corporation Recruitment for Various Posts 2015 (OJAS)
  Click Here Updated on 22-07-2015 


 • News : Revenue Talati Recruitment related news Click Here Updated on 22-07-2015

 • Ahmedabad Municipal Corporation (AMC) Recruitment for Assistant Biologist Post 2015
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • ICAR - Junagadh Recruitment for Skilled Helper Posts 2015
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • Bhavnagar University Recruitment for Asst Professor Posts 2015 
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • Indian Overseas Bank First Allotment List of IBPS CWE-PO/MT-IV Posts
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • UIICL released contingency list of Selected Candidates as Assistants 2015
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • Utkal Grameen Bank Recruitment for Officers and Office Assistants posts 2015
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank Recruitment for Office Assistants Posts 2015
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • GPSSB Laboratory Technician Document Verification Programme Postponed 2015
  Click Here Updated on 22-07-2015

 • SBI Deputy & Assistant Manager Selection list / Interview Schedule (Result) 2015
  Click Here Updated on 21-07-2015

 • UPSC Recruitment for Combined SOs/Steno Grade LDCE Posts 2015
  Click Here Updated on 21-07-2015

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Bharuch District for Various Exams Click Here Updated on 21-07-2015 

 • IDBI Executives Online Exam 2015 Results out
  Click Here Updated on 21-07-2015

 • 688 Vidhyasahayak Bharti (Std 01 to 05) Second Round Merit List / Call Letters 2015 Click Here Updated on 21-07-2015 

 • RBI Assistant Online Exam 2015 Call Letters Out Click Here Updated on 21-07-2015 

 • DRDA - Panchmahal Recruitment for Extension Officer Posts 2015
  Click Here Updated on 21-07-2015

 • DRDA - Surat Recruitment for Cluster Co-ordinator Posts 2015
  Click Here Updated on 21-07-2015

 • SSC CHSL 2015 Online Applications Last Date Extended Again
  Click Here Updated on 20-07-2015 


 • GPSC Chief Officer (Nagarpalika) Class III, Advt. No 25/2013-14 Main Exam Result Declared Click Here Updated on 20-07-2015 

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Patan District for Various Exams Click Here Updated on 20-07-2015 

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Dang District for Various Exams Click Here Updated on 20-07-2015 

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Kheda District for Various Exams Click Here Updated on 20-07-2015 

 • GETCO Vidyut Sahayak (Electrical / Civil) Exam / Admit Card Notification 2015
  Click Here Updated on 20-07-2015 


 • Raksha Shakti University Recruitment for Computer Operator Post 2015
  Click Here Updated on 20-07-2015

 • DRDA - Anand Recruitment for Engineers (Taluka Level) Posts 2015
  Click Here Updated on 20-07-2015

 • District Rural Development Agency - Gandhinagar Recruitment for Cluster Co-ordinator (Taluka) Posts 2015 Click Here Updated on 20-07-2015

 • Canara Bank Recruitment for Manager - Security (MMGS-II) Posts 2015
  Click Here Updated on 19-07-2015

 • Vahivati Sahayak Recruitment in Various Schools 2015 Click Here Updated on 19-07-2015

 • Station Workshop EME Vadodara Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 19-07-2015

 • Kadi Nagarpalika Walk-in-Interview for Various Posts Click Here Updated on 19-07-2015

 • MSU Baroda University Recruitment for University Press Manager Post 2015
  Click Here Updated on 19-07-2015

 • Gujarat Biodiversity Board Recruitment for Various Posts Click Here Updated on 19-07-2015

 • News : Police Inspector (PI) Direct Recruitment and PSI / ASI Related News
  Click Here Updated on 18-07-2015 


 • GPSC Updates on 18-07-2015 Click Here Updated on 18-07-2015 

 • Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd. (RNSB) Recruitment for Various Posts 2015
  Click Here Updated on 18-07-2015 


 • SSC Combined Higher Secondary (10+2) Exam 2014 Descriptive Paper Result Declared Click Here Updated on 18-07-2015

 • Indian Army Recruitment for Jag Entry Scheme 16th Course 2015
  Click Here Updated on 18-07-2015

 • Airports Authority of India (AAI) Recruitment for 52 Junior Assistant Posts 2015
  Click Here Updated on 18-07-2015

 • CSIR - CSMCRI Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Updated on 18-07-2015

 • GMERS Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Updated on 18-07-2015

 • Forest Department Dang Recruitment for Project Assistant Post 2015
  Click Here Updated on 18-07-2015

 • Gujarat Tourism Recruitment for Various Posts 2015 Click Here Updated on 18-07-2015

 • BGGB Provisional Result of Office Assistant (Multipurpose), Officer Scale-I & Officer Scale-II (GBO) 2015 Click Here Updated on 17-07-2015 

 • GPSSB Recommendation List / Final Answer key of Mehsana District for Various Exams Click Here Updated on 17-07-2015 

 • BMC E.D.P. Manager and Programmer and System Analyst Document Verification Programme and Result Click Here Updated on 17-07-2015