ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

July 27, 2015

TET-2 MATHS-SCIENCE PAPER SOLUTION BY- MARU GUJARAT.

This File is Created by Ranjit Thakor.
Download this File For Tet-2 Maths-Science Paper Solution.

TET-2 SOCIAL- SCIENCE PAPER SOLUTION BY-MARU GUJARAT.

This File is Created By Ranjit Thakor.
Download this File For Tet-2 Social - Science Answer key.


TET-2 EXAM LANGUAGE PAPER SOLUTION BY- MARUGUJARAT.

This File is Created By Ranjit Thakor
Download This pdf File Tet-2 Exam Language Answer key.