ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

July 25, 2015

LOWER PRIMARY BHARTI SECOND ROUND PURN.

AAJE SECOND ROUND MA OPEN NI SEATS PURN THAYEL CHHE.
OBC MA B.K. ANE KUTCH AA 2 JILLA MA TOTAL 85 JETLI SEAT BAKI RAHEL CHHE.
THIRD ROUND TAMAM CATEGORY MATE AVSHE.
KEEP VISITING THIS BLOG.
Third Round Na Candidates Ne 27 Tarikhe Bolavshe.

LOWER PRIMARY BHARTI TODAY UPDATES.TIME AT 12:10↓↓↓

▶LOWER PRIMARY BHARTI UPDATES◀
■TIME:12:10
→OPEN
KUTCH:55
DANG:1
→S.C
AMARELI:1
KUTCH:31
→S.T
KUTCH:17
DANG.6
S.K:7
B.K:8
→OBC
KUTCH:74
B.K:37
patan:02


LOWER PRIMARY BHARTI UPDATES OF THE DAY.

LOWER PRIMARY BHARTI MA AAJE
www.kjparmar.in
GENERAL MERIT-864
OBC- 379
SC -120
ST- 5
SUDHI NA CANDIDATES NE JILLA PASANDGI MATE BOLAVE CHHE.
First 40 Candidates  Ma thi 15 Absent.
Second  40 Candidates ma thi 20 Absent.
For info Keep Visiting This Blog.