ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

July 15, 2015

LOWER PRIMARY 232 BHARTI STHAL PASNDAGI MA 35 CANDIDATES ABSENT.

WAITING ROUND MA BAKI NA MITRO NE CHANCE MALSE.
ALL THE BEST.LOWER PRIMARY VIDHYASAHAYAK BHARTI :- FINAL MERIT NOTIFICATION DATE 16/7/2015 DECLARE.
POLICE CONSTABLE BHARTI ANALYSIS.

💥POLICE CONSTEBALE ANALYSIS💥
UNARMED
GEN. 90
SEBC. 89
SC.     88
ST.     81
WAITING
GEN. 89   193 CANDI.
SEBC.88  100 CANDI.
SC.     88. 27.  CANDI.
ST .    81.  67. CANDI.
💥ARMED💥
GEN.  88
SEBC .88
SC.     88h
ST.     80 
WEITING 
GEN.   88 . 244 CANDI
SEBC. 88 . 247 CANDI
SC.     87.    34 CANDI.
ST.     80.     72 CANDI

GUJARAT POLICE CONSTABLE PROVISIONAL SELECTED & WAITING CANDIDATES LIST DECLARE.