ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

July 27, 2015

BREAKING NEWS :- POLICE CONSTABLE FINAL MERIT LIST DECLARE.
Basic HTAT information

HTAT stands for Head Teacher Aptitude Test.

Exam Details : 

Exam Name: Head Teacher Aptitude Test HTAT 2015
News Paper Ad.: 07/08/2015

Important Dates :

Starting Date of Online Application: 10/08/2015
Last Date of Online Application: 19/08/2015
Exam to be held on : 
20/09/2015 

Official HTAT 2015 Notification: Click Here
Apply Online for HTAT 2015: Click Here

LOWER PRIMARY BHARTI SEBC UPDATE.

LOWER PRIMARY BHARTI SEBC NI TAMAM SEATO PURN.
SEBC LAST MERIT NUMBER 522 SUDHI NO VARO AVYO.
523 THI WAITING.LOWER PRIMARY BHARTI TODAY'S SEAT UPDATE.

SC CATEGORY NI TAMAM SEATO PURN.
LAST SC MERIT NUMBER 153 SUDHI NO VARO AVI GAYEL CHHE.
154 NUMBER THI WAITING.TET-2 PART-1 (GENERAL ) PAPER SOLUTION BY- MARU GUJARAT

This Solution is By Maru Gujarat.
Download This Pdf File For Tet-2 Part -1 Answer Key.