ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 15, 2015

STAFF SELECTION COMMISSION RECRUITMENT. TOTAL- 6587 VACANCIES.

STAFF SELECTION COMMISSION Ma Bharti
🙏🙏🌸🌸🌺🌺🌹🌹
         Name of post 1) Postal assistant/sorting assistant : 3532 Jagya
2) lower division clerk : 2049 Jagya
3) Data entry opretor : 1006 Jagya
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Online & Offline Application Date : Start date : 13/6/2015 to closing date : 13/7/2015 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Age limit : 18 to 27 for General 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Education : 12 PASS
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
Online Application web site name :Click Herr to Apply