ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 18, 2015

HTAT/TET EXAM MATERIALS TET-2 માટે નમૂના નું Question PaperB.ed. તથા  TET/ TET/ HTET ની તૈયારી માટે શોર્ટ  પરીક્ષા લક્ષી મટિરિયલ  અહી મુકેલ છે. (ચિરાગ)

 1. અપવાદરૂપ બાળકો 
 2. બુદ્ધિ અને વલણ 
 3. રાષ્ટ્રીય એકતા
 4. વહીવટી આધાર સ્તંભો.pdf
 5. શાંતિ માટે ની કેળવણી.pdf
 6. સંસ્કૃતિ અને સભ્યતા.pdf

માઈક્રોટીચિંગ : કા.પા.કાર્ય કૌશલ્ય પ્રેઝન્ટેશન (ડો.અશોક પટેલ )
 


 1. એકમ આયોજન  
 2. ગુજરાતી મેથડ 
 3. marya montansary 

મનોવિજ્ઞાન 
 

 1. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : પ્રયત્ન અને ભૂલ દ્વારા શિક્ષણ : એડવર્ડ થોર્નડાઈક 
 2. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : શાસ્ત્રીય અભિસંધાન : પાવલોવ
 3. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : કારક અભિસંધાન : સ્કીનર
 4. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : આંતરસૂઝ દ્વારા અધ્યયન : કોહલર
 5. શૈક્ષણિક મનોવિજ્ઞાન : વ્યક્તિત્વ માપન માટેના સાધનો અને પ્રયુક્તિઓ
Current Affairs


Important Question Bank for TET


Very Important Book for TET


TET Study Materials Part 1


TET Study Materials Part 2
 
Child Development
Data Interpretation
Gujarati Grammar
English 

Teacher's Ability
Theory of Education
General Knowledge - Part - 1

General Knowledge - Part - 2 
TET-2 OFFICIAL ANSWER KEY 
PART-1 (S.S,MATHS-SCIENCE,LANGUAGE) CLICK HERE

PART-2 (SOCIAL SCIENCE) CLICK HEREPART-2 (MATHS-SCIENCE) CLICK HERE 

PART-2 (LANGUAGE) CLICK HERE 


TET-ll PAPER SOLUTION 


PART-1 CLICK HERE