ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 27, 2015

BREAKING NEWS :- LOWER PRIMARY NEW BHARTI PRESS-NOTE DECLARE..688 VACANCIES.

Breaking News
STD.1 to 5 ma Vidyasahayak Bharti : 688 Jagya Jaherat Aajna Newspaper ma
* Online Form Start -29.6.15
* Last Date : 07.7.2015
* Total Seat : 688
* General : 442
* SC - 43
* ST - 42
* OBC -161
* PH - 21