ચાલતી પટ્ટી

"R.K.Computer - લોઢવા આ બ્લોગમાં આપને અમે આવકારીએ છીએ,મુલાકાત બદલ આભાર."

June 13, 2015

 

·            G.R. Dated 14/07/2011


·             G.R. Dated 27/04/2011


·             G.R. Dated 26/04/2012


·              G.R. Dated 03/05/2012


·             G.R. Dated 18/05/2012


·             G.R. Dated 29/09/2012


·             G.R. Dated 06/06/2013


TET -2 -2012 Question Paper
·            PTC 1 to 5 bharti·         હાઇસ્કૂલ માટે લેવાનાર ટાટ પરીક્ષાનો સિલેબસ
·         પેઇઝ -      
શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ- ૧ થી ૯
મિત્રો TAT,TET,HTAT તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બલદેવપરી સાહેબ -(બરવાળા)દ્વારા બનાવવામાં આવી છે.

¬શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૨

¬શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૩

¬વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-3_) કવીઝ-નંબર-૪

¬વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-_) કવીઝ-નંબર-૫

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૫)કવીઝ-નંબર-૬

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-_) કવીઝ-નંબર-૭

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-_) કવીઝ-નંબર-૮

¬શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-8_) કવીઝ-નંબર-૯